O mnie

Monika Kionka - absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dwÓch specjalnoŚci: Rytmika oraz Dyrygentura ChÓralna. Podczas studiÓw uzyskaŁa Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (2002) oraz otrzymaŁa wyrÓŻnienie w X OgÓlnopolskim Konkursie DyrygentÓw ChÓralnych w Poznaniu (2004).

UkoŃczyŁa wiele kursÓw z zakresu taŃca dawnego i wspÓŁczesnego. BraŁa udziaŁ m.in.
w 33 Miedzynarodowym Kongresie - de la rythmique w Genewie (2003),
w MiĘdzynarodowych Warsztatach Rytmiki w Hellerau (2002),
w MiĘdzynarodowym Festiwalu TaŃca IX LĄdeckiego Lata Baletowego w LĄdku Zdroju (2007)

oraz w rÓŻnych formach warsztatowych takich jak:
OgÓlnopolskie Seminarium Rytmiki i SolfeŻu Emila Jaques-Dalcroze'a (2010)
i OgÓlnopolskie Warsztaty Muzyczne Polskiego Towarzystwa Carla Orffa (2005-2013).

UkoŃczyŁa roczne Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2005) i Summer Course
w Mozarteum University's Orff Institute w Salzburgu (2013).

Po ukoŃczeniu studiÓw pracowaŁa w Ognisku Muzycznym w MysŁowicach jako nauczyciel muzyki oraz nauczyciel rytmiki w Przedszkolach
w Czechowicach-Dziedzicach i MysŁowicach (2004-2011).

Obecnie jest pedagogiem i dyrygentkĄ w Zespole PaŃstwowych SzkÓŁ Muzycznych w Katowicach. Prowadzi rytmikĘ w klasach I-III oraz w klasach starszych, a takŻe jest dyrygentem szkolnej orkiestry PaŃstwowej OgÓlnoksztaŁcĄcej SzkoŁy Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Katowicach.

Jest nauczycielem rytmiki, techniki ruchu, improwizacji fortepianowej i zespoŁu rytmiki. Przez ostatnie dwa lata byŁa dyrygentem chÓru dziewczĘcego PaŃstwowej OgÓlnoksztaŁcĄcej SzkoŁy Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz trzynaŚcie lat prowadziŁa chÓr parafialny w koŚciele ewangelicko-augsburskim w Tychach.

Jej dziaŁania pedagogiczno-artystyczne obejmujĄ realizacje interpretacji ruchowo-przestrzennych muzyki, opracowywanie instrumentacji utworÓw, komponowanie utworÓw chÓralnych oraz wŁasne projekty autorskie.

OtrzymaŁa stypendium z Fundacji Carla Orffa na Special Course 2014/2015 Advanced Studies in Music and Dance Education - Orff Schulwerk
i w 2015 roku ukoŃczyŁa studia w Mozarteum University's Orff Institute Salzburg w Austrii.

Swoje doŚwiadczenia wykorzystuje w pracy zawodowej jak rÓwnieŻ w prywatnej firmie MONA - Muzyczny OgrÓd NiezaleŻnych ArtystÓw.